Disclaimer

Disclaimer

Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van Brink Industrial. Brink Industrial behoudt alle rechten op alle informatie (waaronder tekst, afbeeldingen en logo's) die aangeboden wordt op deze website.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Brink Industrial garandeert echter niet dat deze website altijd foutloos of ononderbroken functioneert. Ook staat Brink Industrial niet in voor de juistheid of de volledigheid van de gepubliceerde informatie. 

Brink Industrial aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.

Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie gepubliceerd op deze website. Brink Industrial kan wijzigingen en aanvullingen aanbrengen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming. Brink Industrial is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar deze website verwijst.

Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brink Industrial of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. De informatie op deze website mag wel gedownload en/of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik.

Brink Industrial is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendom van derden.

Copyright © 2016 Brink Industrial B.V. Alle rechten voorbehouden.