MVO

Circulaire Economie

Alle Lune inzamelmiddelen en onderdelen zijn ontworpen op de principes van de circulaire economie waardoor ze futureproof, eenvoudig repareerbaar en te refurbishen zijn. 

Het terugnemen van de afvalsystemen is geen probleem, hiermee kunnen we ze hergebruiken voor nieuwe producten. Daarmee dragen wij bij aan het Cradle to Cradle principe en zijn wij wereldwijd de eerste die een afvalbak volgens dit principe produceert.

Voor meer informatie:

http://www.mvonederland.nl/circulaire-economie

http://www.circle-economy.com

http://circulaire-economie.info

http://www.mkbservicedesk.nl/4024/wat-cradle-cradle.htm


Circulair: De plannen van het Kabinet na Prinsjesdag 2016

Circulair 2050, dat is wat het kabinet wenst te vervullen. Een van de belangrijke pijlers hierbij is het scheiden van afval. Met onze Lune producten vullen we deze pijler nu al perfect in!.

Deze week heeft het kabinet een rijksbrede visie gepresenteerd met de titel "Nederland circulair in 2050". In deze visie schrijft het kabinet welke acties nodig zijn om de stap te zetten van een lineaire naar een circulaire economie. Als een van de pijlers richt het kabinet zich hierbij op consumptiegoederen en daarmee op huishoudelijk afval.

In het stuk worden succesvolle acties benoemd die als inspiratie kunnen dienen. 100-100-100 is daarbij een prominent voorbeeld, maar ook de aanbesteding van de sortering van kunststof door een aantal NVRD leden. Het is goed om te zien dat er aandacht is voor de grote stappen die de afgelopen jaren al zijn gezet en de rol die onze sector nu al speelt bij de transitie naar een circulaire economie.  

Ambitie

De ambitie voor de komende jaren is met het programma groter geworden. Bovendien bieden het stuk en de bijbehorende kamerbrief handvatten voor noodzakelijke acties door de Rijksoverheid. Aandacht voor bepaalde ketens met eventueel producentenverantwoordelijkheid, voorgeschreven hoeveelheden recyclaat in producten en het positief beprijzen van circulaire producten zijn voorbeelden hiervan. Zaak is natuurlijk wel dat deze middelen uiteindelijk ook daadwerkelijk worden ingezet.

http://www.nvrd.nl/cms/showpage.aspx?id=3670C2C

Wij produceren de eerste C2C certified afvalbak ter wereld! Het betreft de SmartBin van Ecosmart.

Voor meer info over C2C zie onder andere ook:

www.cradletocradle.nl/home/321_wat-is-cradle-to-cradle.htm


Overheidsbeleid:

Staatssecretaris Mansveld (PvdA) heeft in januari 2014 het navolgende persbericht doen uitgaan:

Nieuwsbericht | 28-01-2014

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil de hoeveelheid afval die wordt gestort en verbrand halveren. ,,Afval is waardevol. Weggooien is geen optie meer. Afval kan dienen als grondstof  voor een ander product’’, aldus Mansveld. Nu wordt jaarlijks zo’n 10 miljoen ton afval verbrand of gestort. De staatssecretaris wil dat in 10 jaar terugbrengen tot 5 miljoen ton.

Mansveld kondigt dit voornemen aan in een brief die zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin licht zij het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) toe. Via VANG wil zij bijvoorbeeld ondernemende koplopers ondersteunen, de afvalberg verkleinen en een slimme productie van goederen stimuleren zodat deze na gebruik gemakkelijk kunnen worden ontmanteld en hergebruikt. Op die manier wil Mansveld toewerken naar een minimaal gebruik van grondstoffen.  Samenwerking met bedrijfsleven en gemeenten staat daarbij voorop.

“Ik wil dat producten milieuvriendelijk worden ontworpen zodat ze langer meegaan en beter hergebruikt kunnen worden. Zo verbruik je minder grondstoffen,” aldus Mansveld. “De inspanningen moeten er toe leiden dat Nederland in 2020 het brandpunt is van een economie waarin nauwelijks afval ontstaat en grondstoffen optimaal worden benut en hergebruikt.’’

Goed scheiden is beter recyclen

Naast duurzame consumptie zorgt recyclen voor minder afval. Om beter te kunnen recyclen, is het belangrijk dat afval goed wordt gescheiden. De staatssecretaris streeft ernaar dat in 2020 75 procent van het huishoudelijk afval en het afval van kantoren en winkels gescheiden is. Samen met gemeenten en het bedrijfsleven wil zij daar werk van maken.

Nu gooit iedere Nederlander per week vijf kilo ongescheiden huishoudelijk afval weg. Die hoeveelheid kan verminderen als burgers beter worden geïnformeerd over het scheiden van afval. Gemeenten kunnen afvalscheiding gemakkelijker maken voor hun inwoners, bijvoorbeeld door meer verschillende soorten afval op te halen.

Zelf geeft de Rijksoverheid het goede voorbeeld door haar afval beter te scheiden. Ze maakt dat standaard onderdeel van nieuwe contracten over afvalinzameling.

Steunpunt voor ondernemers

Het kabinet wil duurzame koplopers in het bedrijfsleven stimuleren om nieuwe wegen in te slaan naar een circulaire economie. Deze ondernemers moeten daarbij geen onnodige belemmeringen ondervinden. Mansveld richt daarom een steunpunt in waar zij terecht kunnen voor het oplossen van knelpunten. Doel is om in 2015 verbeteringen in gang te hebben gezet voor alle gemelde belemmeringen. Bij het steunpunt betrekt het ministerie van Infrastructuur en Milieu het bedrijfsleven, inspecties en vergunningverleners zodat de informatie goed en snel te krijgen is.

Het volledige beleid treft u aan in deze PDF.

Copyright © 2016 Brink Industrial B.V. Alle rechten voorbehouden.